Bơm cát trắng vào bãi nò

Bơm cát trắng vào bãi nò

Comment